Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про діяльність митних брокерів"

Про діяльність митних брокерів

 

Відповідно до статті 407 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею;

форму заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

форму Витягу з реєстру митних брокерів.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 18 серпня 2009 року № 767 "Про затвердження Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 року за № 868/16884;

наказ Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року № 1142 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за № 1243/17259;

наказ Державної митної служби України від 08 грудня 2009 року № 1169 "Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2009 року за № 1259/17275;

наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1233 "Про затвердження форми акта перевірки, який складається за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів та внесення змін до наказу Державної митної служби України від 30 листопада 2009 року № 1142", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за № 2052/22364.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Лікарчука К. І.

 

Міністр                                                                                              Н. ЯРЕСЬКО

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

________________2015 року № _____

 

 

 

Порядок

подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею

 

I.             Загальні положення

 

1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд заяв щодо провадження митної брокерської діяльності, а також надання, переоформлення, анулювання чи зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі – Дозвіл) та контролю за нею.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у такому значенні:

реєстр митних брокерів – програмно-інформаційний комплекс автоматизованої системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, призначений для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про митних брокерів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексу України.

3. З метою провадження митної брокерської діяльності підприємства повинні отримати Дозвіл, що видається Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) та Адміністрацією Державної прикордонної служби України (далі – Адміністрація Держприкордонслужби) відповідно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі – Заява про надання/переоформлення Дозволу), за формою затвердженою цим наказом.

4. Підприємство, якому надано Дозвіл, включається до реєстру митних брокерів.

Дія Дозволу, наданого підприємству, поширюється на всі його відокремлені підрозділи.

Право використання Дозволу не може передаватись іншій особі.

5. Митний брокер може розпочати декларування товарів з моменту включення його до реєстру митних брокерів.

6. У разі необхідності внесення змін до відомостей, зазначених у Дозволі (у томі числі зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові громадянина-підприємця, яким надано Дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо), підприємство зобов’язане протягом 30 днів з дати виникнення таких обставин звернутися до ДФС із Заявою про надання/переоформлення Дозволу за формою, затвердженою цим наказом.

Під час переоформлення Дозволу його дія не зупиняється.

7. Прийняття рішення про надання, переоформлення Дозволу спільною групою, створеною відповідно до наказу ДФС та Адміністрації Держприкордонслужби (далі – спільна група), та внесення відповідної інформації до реєстру митних брокерів здійснюється  протягом 20 робочих днів з дня надходження до ДФС Заяви про надання/переоформлення Дозволу.

Рішення спільної групи оформлюються протоколом засідання.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання Дозволу Витяг з реєстру митних брокерів надається підприємству за формою, затвердженою цим наказом.

8. ДФС забезпечує оприлюднення та оновлення на офіційному сайті реєстру митних брокерів. 

9. Інформація, яка міститься у реєстрі митних брокерів і розміщена в автоматизованій інформаційній системі ДФС, є доступною для перегляду посадовими особами ДФС, митниць у межах їх компетенції.

 

II. Надання та переоформлення Дозволу

 

1. З метою отримання та переоформлення Дозволу підприємство надсилає на адресу ДФС засобами поштового зв’язку Заяву про надання/переоформлення Дозволу, яка заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4 та засвідчується підписом керівника підприємства та печаткою (за наявності).

Будь-які виправлення та підчистки у Заяві про надання/переоформлення Дозволу не допускаються.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у Заяві про надання/переоформлення Дозволу, несе керівник підприємства відповідно до законодавства.

2. Заява про надання/переоформлення Дозволу реєструється ДФС відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

4. ДФС перевіряє повноту та достовірність відомостей, зазначених у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

5. Інформація про надання/переоформлення Дозволу вноситься до реєстру митних брокерів посадовою особою структурного підрозділу ДФС, на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру, протягом 24 годин з моменту оформлення відповідного протоколу спільної групи.

Реєстр митних брокерів містить такі відомості:

дата, номер звернення підприємства про надання, переоформлення, анулювання або зупинення дії Дозволу;

дата, номер протоколу спільної групи про надання, переоформлення, анулювання або зупинення дії Дозволу;

реєстраційний номер митного брокера, який формується за такою схемою:

серія АA № BВВВ,

де АА – літери, які відображають серію дозволу;

ВВВВ – порядковий номер у реєстрі, який присвоюється у порядку зростання починаючи з 0001;

дата внесення інформації до реєстру митних брокерів;

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

найменування митного брокера або прізвище ім'я по батькові громадянина-підприємця;

адреса місцезнаходження підприємства або місця проживання громадянина-підприємця;

дата, до якої зупиняється дія Дозволу, підстави для зупинення дії Дозволу;

дата анулювання Дозволу, підстави для анулювання Дозволу;

телефон, факс та електронна адреса підприємства;

код організаційно-правової форми господарювання підприємства;

код території підприємства (КОАТУУ);

підстави для переоформлення Дозволу.

Повторне використання реєстраційного номера у реєстрі митних брокерів не допускається.

6. Одночасно із переоформленням Дозволу відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку попередній реєстраційний номер митного брокера у реєстрі митних брокерів анулюється.

7. Витяг з реєстру митних брокерів підписується керівником структурного підрозділу ДФС, на який покладено обов’язки з ведення такого реєстру. Будь-які виправлення, підчистки у витязі з реєстру митних брокерів не допускаються.

Протягом трьох робочих днів після дати включення підприємства до реєстру митних брокерів, витяг з цього реєстру надсилається ДФС засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження підприємства, яка зазначена у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

8. У разі втрати або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів, підприємство може письмово звернутись до ДФС про повторне надання (надсилання) такого витягу.

9. Заява про повторне надання витягу з реєстру митних брокерів заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4. У заяві зазначаються реквізити заявника (код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), повне найменування, місцезнаходження тощо) та причини повторного надання витягу. Дані, зазначені у такій заяві, засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства (за наявності).

10. Підставою для прийняття спільною групою рішення про відмову у наданні/переоформленні Дозволу є неповні або недостовірні відомості, що містяться у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.

11. Про відмову у наданні/переоформленні Дозволу ДФС повідомляє підприємство в письмовій формі, із зазначенням причин відмови, за адресою місцезнаходження підприємства, зазначеною у Заяві про надання/переоформлення Дозволу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

12. У разі відмови у наданні/переоформленні Дозволу заявник після усунення причин, які стали підставою для такої відмови, має право повторно надіслати Заяву про надання/переоформлення Дозволу.

13. Рішення про відмову у наданні/переоформленні Дозволу може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

 

ІІІ. Анулювання та зупинення дії Дозволу

 

1. Дозвіл може бути анульовано або його дію зупинено на строк до 30 днів за рішенням спільної групи.

2. Дія дозволу зупиняється:

1) у разі невиконання підприємством вимог, встановлених Митним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, – в межах строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, але не більше, ніж до моменту виконання цих вимог;

2) у разі ненадання ДФС у строк, визначений пунктом 6 розділу І цього Порядку, Заяви про надання/переоформлення Дозволу у зв'язку зі змінами відомостей, зазначених у Дозволі, – в межах строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, але не більше, ніж до моменту усунення таких обставин;

3) у разі подання підприємством заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності (далі – Заява про анулювання/зупинення дії Дозволу) за формою, затвердженою цим наказом. 

3. Дозвіл анулюється:

1) у разі неусунення підприємством обставин, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2 цього розділу, протягом 30 днів, що настають за днем зупинення дії Дозволу;

2) у разі повторного протягом року виникнення підстав для зупинення дії Дозволу, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

3) у разі подання підприємством Заяви про анулювання/зупинення дії Дозволу;

4) у разі припинення підприємства, якому надано Дозвіл;

5) у разі встановлення факту надання під час отримання Дозволу недостовірної інформації.

4. Відсутність або пошкодження витягу з реєстру митних брокерів не є підставою для зупинення або анулювання дозволу.

5. Розгляд питань про анулювання або зупинення дії Дозволу (крім випадків, коли такі питання розглядаються за Заявою про анулювання/зупинення дії Дозволу підприємства), здійснюється спільною групою з обов'язковим запрошенням представників підприємства, якому надано Дозвіл.

6. Зупинення дії Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи шляхом блокування реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини такого зупинення.

7. Анулювання Дозволу здійснюється на підставі рішення спільної групи шляхом анулювання реєстраційного номера підприємства у реєстрі митних брокерів із зазначенням причини анулювання.

8. ДФС протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання або зупинення дії Дозволу письмово повідомляє підприємство із зазначенням причин такого рішення.

9. Підприємство після усунення порушень, які були підставою для зупинення дії Дозволу, може направити до ДФС Заяву про надання/переоформлення Дозволу відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

10. Оскарження рішення про зупинення дії чи анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.

 

IV. Контроль за діяльністю митних брокерів у частині дотримання ними вимог законодавства у сфері державної митної справи

 

1. Митниця зобов’язана письмово інформувати ДФС (з детальним описом та документальним підтвердженням) про встановлені:

порушення митним брокером вимог законодавства України з питань державної митної справи, які призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

систематичні помилки, визначені частиною першою статті 268 Митного кодексу України, які допустили агенти з митного оформлення у митних деклараціях.

2. У разі притягнення агента з митного оформлення до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду або до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із провадженням митної брокерської діяльності, митниця, яка встановила або отримала інформацію про таке порушення, протягом п’яти робочих днів повідомляє ДФС шляхом надання (надсилання) до ДФС наявних документальних підтверджень, у тому числі завірених митницею постанов у справах про порушення митних правил, які набрали законної сили.

 

 

 

Форма 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

____________________№____

 

_____________________________                                                                                                                      

найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 

 

ЗАЯВА
Прошу надати/переоформити дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

                           _____________________________

        (необхідне виділити, непотрібне закреслити)

 

Заявник

_______________________________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця
 

______________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства

______________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (індекс, адреса)

 

_________________________
телефони

 

_________________________
факс

 

________________________________________

організаційно-правова форма (КОД)

 

________________________________________

код території підприємства
(КОАТУУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

 

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів  серія             ___ _____від____________                         

                                                                                                            (зазначається у разі переоформлення дозволу)

 

Підстава для переоформлення дозволу____________________________________________________

                                                                                                                (зазначається у разі переоформлення дозволу)

 

 

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках

 

 „___” ____________ 20__ р.

_______________________
підпис керівника підприємства
М П

__________________________
             ініціали, прізвище

 

       
 

 

 

 

 

Форма 2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

____________________№____

 

______________________________

найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

 

ЗАЯВА
Прошу анулювати/зупинити дію дозволу на провадження митної брокерської діяльності

                   ____________________________

    (необхідне виділити, непотрібне закреслити)

 

Заявник

_______________________________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця

 

____________________________________________________________________________________
 прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства 
____________________________________________________________________________________місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (індекс, адреса)

 

_________________________
                       телефони 

 

_________________________
факс

 

________________________________________

організаційно-правова форма (КОД)

 

________________________________________

код території підприємства
(КОАТУУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

 

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів  серія ________№ ___________від _____________                         

                                                                                                             

 

Підстава для анулювання/зупинення дії дозволу__________________________________________

                             _________________________

                (необхідне виділити, непотрібне закреслити)

 

Зупинити дію дозволу до ____________

                                 (зазначити дату в разі зупинення дії дозволу)

 

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
підпис керівника підприємства
М П

__________________________
         ініціали, прізвище

 

       
 

 

Форма 3

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

______________2015 року №_____

 

_________________________________________________

найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну податкову і митну політику

 

ВИТЯГ

З РЕЄСТРУ МИТНИХ БРОКЕРІВ

 

 

МИТНИЙ БРОКЕР

__________________________________________________________

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця
 

 

 

Ідентифікаційний код юридичної     ___________________

особи або реєстраційний номер

облікової картки платника

податків та інших обов’язкових

платежів

                  

 

Місцезнаходження юридичної         ________________________________________________

особи або місце проживання                         

громадянина-підприємця

 

 

Номер і дата рішення про                 _________________________________________________

надання дозволу на

провадження митної

брокерської діяльності                              

                  

 

Номер і дата запису в реєстрі      серія ______  _________________ від _____________

митних брокерів

 

________________________                       __________                ______________

          посада уповноваженої особи                                                    підпис                                 ініціали, прізвище

http://www.minfin.gov.ua/

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?