Заказать услугу

Здесь Вы можете осуществить заказ интересующей услуги и получить полный, индивидуальный просчет стоимости Вашего заказа.

Заказать услугу
Курсы валют

Постанова КМУ "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2015 рiк"

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

 

Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2015 рiк

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити на 2015 рiк:

     1) обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 1;

     2) перелiк товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 2;

     3) перелiк товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 3;

     4) перелiк товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згiдно з додатком 4;

     5) перелiк товарiв iз вмiстом легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 5;

     6) перелiк товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р., згiдно з додатком 6;

     7) перелiк товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню, згiдно з додатком 7.

     2. Установити, що:

     1) не використанi у 2014 роцi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, визначених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 950 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2014 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 3, ст. 67), дiйснi до 1 березня 2015 р., якщо iнше не передбачено вiдповiдними мiжнародними договорами України;

     2) вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" для митного оформлення товарiв, якi навантажуються навалом та операцiї з експорту (iмпорту) яких пiдлягають лiцензуванню, гранична рiзниця фактичного значення їх вартостi, кiлькостi або ваги не може перевищувати 5 вiдсоткiв значення, зафiксованого у вiдповiднiй лiцензiї.

     3. Взяти до вiдома, що згiдно з вимогами Монреальського протоколу експорт та iмпорт товарiв (озоноруйнiвних речовин) або товарiв, якi можуть мiстити такi речовини, зазначених у додатках 3 i 4, здiйснюється лише до/з країн - сторiн Монреальського протоколу.

     4. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi:

     1) забезпечити лiцензування експорту та iмпорту товарiв, зазначених у цiй постановi;

     2) iнформувати щомiсяця:

     Державну фiскальну службу - про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, якi пiдлягають лiцензуванню i щодо експорту (iмпорту) яких встановлено квоти;

     Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв - про оформленi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, зазначених у додатках 3 i 4.

     5. Державнiй фiскальнiй службi подавати щомiсяця:

     1) Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi - iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту та iмпорту товарiв, лiцензування яких передбачено цiєю постановою;

     2) Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв - iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту та iмпорту товарiв, зазначених у додатках 3 i 4.

     6. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 34

 

  Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ОБСЯГИ
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг квоти/ одиниця вимiру
Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7106 0 грамiв
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку (крiм банкiвських металiв) 7108 0 грамiв
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв 7112 0 грамiв
Шлак, зола та залишки (вiдходи), що мiстять переважно цинк, крiм гартцинку 2620 19 00 00** 2700 тонн
Шлак, зола та залишки (вiдходи), що мiстять переважно мiдь 2620 30 00 00** 6400 тонн
Газ природний у газоподiбному станi українського походження 2711 21 00 00*  

_____________
     * Обсяг квоти визначається згiдно з прогнозним рiчним балансом надходження та розподiлу природного газу в Українi, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
     ** Лiцензiї видаються з урахуванням рiшення Комiсiї з питань розгляду заявок на видачу лiцензiй на експорт товарiв та розподiлу квот, утвореної Мiнекономрозвитку.

     Примiтки:
     1. Обсяги квот товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 7106, 7108 i 7112 встановлено в перерахунку на масу дорогоцiнного металу в чистотi.
     Експорт зазначених товарiв здiйснюється безпосередньо державною установою "Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України" без лiцензiй.
     Експорт та iмпорт дорогоцiнних металiв, що належать до банкiвських металiв, здiйснюються у порядку, встановленому Нацiональним банком.
     Нацiональний банк здiйснює експорт та iмпорт товарiв, визначених у пунктi 7 частини першої статтi 42 Закону України "Про Нацiональний банк України", без лiцензiй.
     2. Обсяги квот товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2620 19 00 00 i 2620 30 00 00 встановлено в перерахунку ваги нетто.

 

  Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Оптичний полiкарбонат для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування* 3907 40 00 00
Обладнання для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування*:  
термопластавтомат iнжекцiйного штампування дискiв 8477 10 00 00
прес-форми для термопластавтоматiв iнжекцiйного штампування дискiв 8480 71 00 90
матрицi або штампи, якi мiстять данi, необхiднi для штампування дискiв 8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00

_____________
     * Лiцензування здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування". У разi коли опис товару не вiдповiдає опису, зазначеному в додатку, але товар класифiкується за наведеним у цьому додатку кодом, митне оформлення такого товару здiйснюється без лiцензiї.

 

  Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

Найменування речовини Код згiдно з УКТЗЕД
Тетрахлорид вуглецю 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 39 11 00
Хлордифторметан (ГХФВ-22) 2903 71 00 00
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123), 2903 72 00 00
Дихлорфторетан (ГХФВ-141) 2903 73 00 00
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) 2903 74 00 00
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) 2903 75 00 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 2903 76 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301) 2903 76 20 00
Дибромтетрафторетан 2903 76 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 2903 77 10 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 77 20 00
Трихлортрифторетан 2903 77 30 00
Дихлортетрафторетан 2903 77 40 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 2903 77 50 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) 2903 77 90 00
Дибромдифторметан (Галон 1202) 2903 78 00 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) 2903 79 11 00
2903 79 19 00
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 2903 79 21 00
2903 79 29 00
2903 79 90 00

_____________
     Примiтки:
     1. Лiцензiї на експорт та iмпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на пiдставi погодження на ввезення або вивезення озоноруйнiвних речовин, що надається Мiнприроди в установленому цим органом порядку. Дiї щодо одержання погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без залучення суб'єкта господарювання у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю.
     2. На виконання Монреальського протоколу, рiшень 24-ї наради Сторiн Монреальського протоколу та 49-го засiдання Комiтету з виконання Монреальського протоколу (рiшення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рiвень для споживання у 2015 роцi озоноруйнiвних речовин у розмiрi 16,42 ОРП-тон.
     3. Iмпорт товарiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2903 19 10 00 здiйснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб без лiцензiй.

 

  Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3004*
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 УКТЗЕД, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3204*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 УКТЗЕД 3208*
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi 3209*
Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3214*
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру 3304*
Засоби для догляду за волоссям 3305*
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi 3306*
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них 3307*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило 3401 30 00 00*
Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401) 3402*
Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 3403*
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 3405*
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3808*
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi 3809*
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси 3812*
Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 3813 00 00 00*
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв 3814 00*
Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi 3820 00 00*
Препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 3824 90 70 00*
Сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану 3824 72 00 00
3824 73 00 00
3824 74 00 00
3824 78 00 00
3824 79 00 00
Продукти хiмiчного виробництва або сумiжних виробництв iз вмiстом озоноруйнiвних речовин 2852 90 00 00
3824 75 00 00
3824 76 00 00
3824 77 00 00
3824 81 00 00
3824 82 00 00
3824 83 00 00
3824 90 87 00
3824 90 97 10
3824 90 97 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Простi полiефiроспирти з гiдроксильним числом бiльш як 100 3907 20 20 90
Силiкони у первинних формах 3910 00 00*
Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415 8418
Градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 8419 89 10 00
Вогнегасники зарядженi 8424 10 00
Автомати торговельнi з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 8476 21 00 00
8476 81 00 00
Зволожувачi та осушувачi повiтря 8479 89 97 90
Зброя та засоби iндивiдуального захисту в аерозольнiй упаковцi 9304 00 00 00*

_____________
     * Товари виключно в аерозольнiй упаковцi.

     Примiтки:
     1. Лiцензiї на експорт та iмпорт товарiв, зазначених у цьому додатку, що мiстять озоноруйнiвнi речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на пiдставi погодження на ввезення або вивезення озоноруйнiвних речовин, що надається Мiнприроди в установленому цим органом порядку. Дiї щодо одержання погодження здiйснюються Мiнекономрозвитку без залучення суб'єкта господарювання у порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю. За вiдсутностi озоноруйнiвних речовин у товарах, наведених у перелiку, митне оформлення здiйснюється без лiцензiї.
     2. Iмпорт товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 3204, 3208, 3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 70 00, 3824 90 97 i 3910 00 00 здiйснюється безпосередньо Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб без лiцензiй.

 

  Додаток 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв iз вмiстом легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Гартцинк (цинкозалiзний сплав) 2620 11 00 00
Вiдходи, що мiстять переважно нiкель 2620 99 10 00
Зола, шлак та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв) 2620 99 95 00
Чавун переробний легований 7201 50
Феронiкель 7202 60 00 00
Феротитан 7202 91 00 00
Мiдь рафiнована: катоди та секцiї катодiв 7403 11 00 00
Прутки, бруски та профiлi мiднi 7407
Труби та трубки мiднi 7411
Сплави алюмiнiєвi вториннi у зливках або рiдкому станi 7601 20 91 00
Сплави алюмiнiєвi вториннi 7601 20 99 00
Вироби алюмiнiєвi 7616 99
Свинець необроблений 7801
Виливницi та ливарнi ковшi 8454 20 00 00
Частини конвертерiв, ливарних ковшiв i виливниць та ливарних машин, призначених для використання в металургiї або ливарному виробництвi 8454 90 00

_____________
     Примiтка. Лiцензiї видаються з урахуванням рiшення Комiсiї з питань розгляду заявок на видачу лiцензiй на експорт товарiв та розподiлу квот, утвореної Мiнекономрозвитку. Митне оформлення товарiв, виготовлених iз прокату кольорових металiв та їх сплавiв, марочних сплавiв кольорових металiв згiдно з нацiональними стандартами, хiмiчний склад яких пiдтверджений сертифiкатом виробника товару та сертифiкатом виробника прокату та сплавiв, з яких виготовлено цей товар, здiйснюється без лiцензiї. За вiдсутностi вмiсту легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв у товарах, наведених у перелiку, митне оформлення таких товарiв здiйснюється без лiцензiї.

 

  Додаток 6
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р.

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД Обсяг тарифної квоти, метричних тонн*
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена 0204 500
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений 0709 60 5000
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки 0712 500
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи 0813 200
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi 0904 500
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi 1211 90 500
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао 1704 500
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао 1806 500
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi 1904 500
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки 1905 31
1905 32
100
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти 2001 6000
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 2002 4000
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 2005 3000
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2007 100
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi 2008 500
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2009 3000000**
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця 2103 3000
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм продуктiв товарної позицiї 2009 2204 40000000**
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 2208 20 100000**
Спиртовi напої 2208 90 100000**
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти 2209 00 100000**
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою 2401 10 10000

_____________
     * Згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, ратифiкованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
     ** Лiтрiв.

 

  Додаток 7
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2015 р. N 1

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi*

Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД
Антрацит 2701 11 00 00

_____________
     * Лiцензування здiйснюється за погодженням з Мiненерговугiллям.

Назад
×

Ваш запрос отправлен, наш менеджер свяжеться с вами

×

Восстановление пароля

E-mail:
Выслать пароль

Ваш новый пароль выслан вам на E-mail

Регистрация на сайте

E-mail:
Имя:
Фамилия:
Телефон:
Город:
Пароль:

Спасибо за регистрацию. Вам на почту выслано сообщение с подтверждением регистрации.

Войти через Facebook
Зарегистрироваться Забыли пароль?